Fontquerni Procuradores s’ha expandit la seva presència de Barcelona a Catalunya

per actualment abastir els 431 Partits Judicials d’Espanya

Fontquerni procuradores Barcelona oficina virtual català
RAPIDESA I EFICIÈNCIA OFICINA VIRTUAL 24H Accés a tots els Expedients Processals

RAPIDESA I EFICÀCIA A TRAVÉS D'OFICINA VIRTUAL 24H

Rapidesa i Eficiència: Accés 24h a tots els Expedients Processals a través de la nostra Oficina Virtual.

 

A FONTQUERNI PROCURADORES ens enorgulleix brindar una atenció personalitzada als nostres clients amb la professionalitat, qualitat, celeritat i compromís que ens caracteritzen.

 

Cada plet és gestionat de manera eficient i segura gràcies a la nostra plataforma tecnològica Kmaleon, que permet gestionar un gran volum d’expedients i facilita als advocats fer un complet seguiment processal dels seus plets.

Fontquerni procuradores ubicació
DUES GENERACIONS DE PROCURADORS COMPROMESOS AMB L'EXCEL·LÈNCIA, EL SERVEI I LA QUALITAT

DUES GENERACIONS DE PROCURADORS COMPROMESOS AMB L'EXCEL·LÈNCIA, EL SERVEI I LA QUALITAT

FONTQUERNI PROCURADORES és un despatx de referència amb més de 40 anys de trajectòria brindant solucions pragmàtiques i innovadores als reptes que poden sorgir en el procediment judicial.

Fundat a Barcelona pel procurador Jordi Fontquerni Bas, el despatx continua en un procés constant actualització i creixement a través d’una segona generació liderada per la procuradora Yvonne Fontquerni Coloma.

DESPATX DE PROCURADORS DE BARCELONA

Amb quasi 40 anys d’experiència professional, el despatx de procuradors de Barcelona Fontquerni ofereix un servei integral de gestió de procediments judicials en les quatre jurisdiccions del Dret. Els nostres valors es recolzen en tres eixos:

· Entenem l’exercici de la Procura com un valor fonamental per al bon desenvolupament dels procediments judicials.

· Aportem valor a la nostra activitat, assessorant als nostres clients i facilitant el seu treball.

· Som cooperadors de l’Administració de Justícia.

Som procuradors de Barcelona experts i de notable experiència professional que sempre destaquen pel rigor i el compromís ètic per consolidar la confiança que permeti una relació més àmplia amb els nostres clients; sempre mantenint la confidencialitat i el secret professional de qualsevol informació obtinguda en l’execució dels nostres serveis.

Fontquerni Procuradors exerceix en diferents partits judicials de la província de Barcelona i a Madrid. A la província de Barcelona actuem en els següents partits judicials: Barcelona, Badalona, Arenys de Mar, Cerdanyola del Vallés, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet del Vallés, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

COM FUNCIONA EL DESPATX DE FONTQUERNI PROCURADORS

Aquests són els mecanismes o instruments d’informació diaris que el nostre despatx posa a disposició dels clients per al seguiment dels expedients judicials:

Notificació de resolucions judicials

Totes les notificacions judicials són recollides el dia abans de la data de notificació a les 9:00 hores al Servei Comú de Recepció organitzat pel Col•legi de Procuradors de Barcelona i són revisades a primera hora pel Procurador de Barcelona titular i els Oficials Habilitats. Estem contínuament connectats a Lexnet i a E-Justícia per a la recepció telemàtica de les resolucions i dels trasllats d’escrits presentats pels Procuradors contraris.

Immediatament, procedim a la remissió de totes les notificacions judicials i comunicacions per correu electrònic (sempre amb avís de recepció de la comunicació), sens perjudici de que en algun cas es pugui fer arribar en paper. S’evitarà la utilització de paper als efectes de contribuir a prevenir impactes mediambientals així que, en principi, només es farà trasllat en paper de la demanda i de la contestació.

En les comunicacions sempre s’indicarà el número de referència de l’expedient perquè els lletrats puguin identificar millor els procediments.

Liquidació i control de terminis, assenyalaments i recursos

El Despatx Fontquerni recordarà als Lletrats tots els assenyalaments per Mail amb un preavís de tres dies, i el dia anterior d’immediat per correu electrònic i per telèfon dintre de l’horari de 9 a 15 hores. Sempre serà el Procurador titular qui acudirà als mateixos i qui acompanyarà a l’Advocat que dirigeixi el procediment en qualsevol diligència judicial que ho requereixi.

En quant als terminis, recordarem la seva finalització amb una antelació de 4 dies en terminis superiors a 10 dies, i de 2 dies en terminis que no superin els 10 dies. També s’enviarà un recordatori el dia abans de la seva finalització.

Elaboració d’informes periòdics

A requeriment dels lletrats elaborarem uns llistats mensuals o trimestrals on aparegui informació detallada de tots els procediments encomanats, detallant l’estat dels mateixos, els tràmits realitzats, diferenciant-los per les diferents tipologies, etc.

Servei de registre

Oferim un Servei de Registre directe al programa de Gestió que utilitza la Unitat de Registre de totes les notificacions, tant en paper com telemàtiques per la qual cosa dita unitat només haurà de fer un control, amb estalvi de temps i recursos materials i humans. La prestació del Servei de Suport i Gestió

documental serà per a tots els procediments posant a disposició tots els mitjans amb idèntica proposta organitzativa i en idèntics termes, alleugerant d’aquesta manera, de forma notable, la càrrega de feina del personal responsable de la Unitat de Registre.

Programa de gestió: KMALEON

Per al nostre despatx, la modernització tecnològica contínua és una necessitat orientada a oferir el servei més modern i de màxima qualitat. KMALEON és un programa de gestió que garanteix el registre de les actuacions judicials o administratives de manera homogènia amb independència de la persona que efectuï aquesta tasca. S’habilita l’accés per a la consulta i seguiment processal online de tots els assumptes en els quals figureu com a Lletrats, així com l’agenda/dietari, la informació bàsica de cada cas, les notes de gestió i avisos, i la descàrrega de les notificacions rebudes o escrits presentats.

Per això, proporcionem als advocats un Usuari i una Contrasenya per accedir a la Oficina Virtual a través de la nostre pàgina web.

Mitjans materials i informàtics

Disposem de 14 equips informàtics Core i3-7100 3,9 GHZ amb llicència d’accés al programa de gestió KMALEON i amb targeta criptogràfica digital per tal d’accedir i ser operatius en les plataformes de LEXNET i E-JUSTICIA, que són les plataformes que utilitzen els Jutjats i Tribunals per a la descàrrega de notificacions i presentació telemàtica de documents.

Disposem sempre de la tecnologia més avançada per oferir el servei més àgil i segur a tots els nostres clients. Com a exemple, disposem d’un domini de correu electrònic allotjat a un Servidor Hewlett Packard Proliant ML30 E G9 1220V5 dedicat exclusivament al nostre despatx. Tota la informació, així com tota la documentació escanejada al nostre sistema, és guardada en un Sistema reprogràfic multi funció que garanteix total seguretat i màxima rapidesa en la gestió.

Mitjans personals. Organigrama del despatx de procuradors Fontquerni

A més a més del Procurador de Barcelona titular Jordi Fontquerni Bas, col•legiat número 37 del Il•lustre Col•legi de Procuradors de Barcelona (ICPB), l’equip de Procuradors Fontqueni hi ha un Procurador substitut integrat dins l’organització i també tres Oficials Habilitats, que és el màxim que es permet disposar estatutàriament a un Procurador. A més, hi han dues administratives que garanteixen l’assistència telefònica permanent i de qualitat en horari de 8 a 20 hores, dos passants i un tècnic informàtic que efectua un manteniment constant, tant del programa com de maquinària. També disposem d’un missatger en plantilla per anar a portar o recollir tota la documentació que, segons d’advocat que dirigeixi el procediment, sigui necessària presentar davant dels jutjats o tribunals el mateix dia de la seva recollida.

PROCURADORS D’ESPANYA ON OFERIM UNA GESTIÓ DE L’IMPULS PROCESSAL DELS PROCEDIMENTS JUDICIALS

Despatxar els assumptes personalment

Volem que la nostre actuació processal sigui un canal per millorar la gestió i comunicació amb els òrgans judicials i així permetre una agilització de tots els procediments judicials dels nostres clients i el bon desenvolupament dels mateixos.

Per millorar l’organització i per establir una comunicació ràpida i directe entre el client i el despatx de procuradors de Barcelona Fontquerni, elaborem un protocol de treball adaptat a les necessitats particulars de cada client i que validem conjuntament.

En cas de ser necessari, el Procurador de Barcelona Jordi Fontquerni Bas estarà localitzable les 24 hores del dia en el seu mòbil directe per a qualssevol incidència urgent que pugui sorgir. I ofereix una prestació garantida durant el mes d’agost, tot i ser inhàbil, per atendre assumptes que excepcionalment es poguessin habilitar.

Redacció d’escrits de tràmit

Al llarg dels procediments i recursos existeixen multitud d’incidències processals on es requereix l’esmena d’algun escrit, o bé, la presentació d’un nou per donar impuls al procés. Tots dos, prèvia informació i confirmació de l’advocat que porti la direcció del procediment, són realitzats des de la nostre Procuradoria. D’aquesta manera, realitzem els escrits de tramitació, la confecció dels quals no suposi especial complexitat, ajustant-nos a les directrius i instruccions rebudes dels Lletrats.

Preparació i presentació d’escrits

Abans de la presentació dels escrits, a Procuradors de Barcelona Fontquerni elaborem uns protocols per al control de les formalitats de cada escrit

realitzant un test exhaustiu abans de deixar-ho presentat presencialment o per mitjà dels sistemes telemàtics corresponents.

Tots els escrits que no tinguin una data de venciment de termini seran presentats el mateix dia de la seva tramesa i els escrits de termini seran presentats immediatament.

Pràctica dels actes de comunicació

El despatx de procuradors de Barcelona Fontquerni practica les notificacions, citacions, emplaçaments i requeriments a la part contrària, si ho sol•licita; i fins i tot, quan no sol•licitant-ho, s’acordi pel Lletrat de l’Administració de Justícia, en el transcurs d’un procediment.

Tramitació de manaments, exhorts i oficis

Acudim a les seus dels organismes administratius per a la correcta tramitació dels manaments als Registres de la Propietat i la liquidació de tributs corresponent. Així mateix, ens encarreguem de diligenciar els exhorts en els supòsits que sigui necessari l’auxili judicial d’un altre Jutjat i ens encarreguem de la remissió d’oficis a entitats públiques i privades.

Retirada, cobrament i ingrés

Tots els manaments de pagament que ens donin a favor del client seran ingressats a la compte que ens indiquin o bé seran portats a mà al següent dia de l’emissió dels mateixos.

FONTQUERNI PROCURADORS FA EL SEGUIMENT PATRIMONIAL DE LA PART DEMANDADA

En cas de desconèixer la situació patrimonial dels béns dels demandats, des del nostre despatx de procuradors de Barcelona, per a la seva localització o esbrinament i de conformitat amb el previst a l’article 590 de la Llei d’Enjudiciament Civil, periòdicament procedim a la consulta telemàtica a través

del “Punto Neutro Judicial”  per esbrinar i poder embargar els béns dels demandats. També, fem esbrinaments a través d’oficis als Registres de la Propietat/Mercantils i de Béns Mobles per la seva localització i posterior embargament.

A FONTQUERNI PROCURADORS COORDINEM L’EXECUCIÓ DE DILIGÈNCIES DE
LLANÇAMENT D’ESPECIAL CONFLICTIVITAT

D’acord amb l’article 675.1 de la LEC referent a la diligència de possessió, una vegada comunicat pel Jutjat el dia del llançament, es comunicarà al client pels mitjans habituals. En aquestes diligències sempre hi anirà el Procurador titular junt amb el manyà i la Comissió Judicial, i una vegada realitzat el llançament i la col•locació del nou pany, s’entregarà copia de la diligència amb les noves claus corresponents al canvi realitzat en el immoble.

Les problemàtiques o incidències més habituals són les següents: que hi hagin fills menors d’edat, que hi hagin animals, que hi hagin persones malaltes o amb disminucions, que hi hagin persones sense voluntat de marxar… en aquests casos excepcionals, es tindrà que suspendre el llançament, però farem èmfasi en que senyalin el més aviat possible nova data en la mateixa diligencia negativa i que la propera vegada acudeixin els Serveis Socials pel cas de menors, la gossera en cas d’animals, els Mossos d’Esquadra en cas que es neguin a marxar…

PROCURADORS D’ESPANYA AMB DISPONIBILITAT IMMEDIATA I PERSONALITZADA PER A INTERVENIR EN QUALSEVOL INCIDÈNCIA PROCESSAL

El nostre objectiu és oferir als lletrats un servei integral de gestió de procediments judicials àgil i eficaç:

Agilització dels procediments judicials

A Procuradors de Barcelona Fontquerni realitzem el seguiment de tots els escrits que presentem, esmenant les deficiències, i estem en contacte directe amb l’oficina judicial i amb el personal de l’Administració de Justícia per resoldre els obstacles que impedeixin l’adequat desenvolupament del procés. Així mateix, realitzem totes les gestions necessàries per al bon tràmit del procediment i demandem la informació que sol•licitin els lletrats diàriament en relació als assumptes en que tinguem conferida la seva representació.

D’aquesta manera, efectuem les subsanacions de defectes en les resolucions judicials mitjançant les gestions immediates al Jutjat de manera que les mateixes puguin fer efecte a les parts, sense possibilitat de dilació.

Protocol i pla d’emergència

En cas d’interrupció de la disponibilitat de la prestació del servei per causes tecnològiques i/o telemàtiques, ens comprometem a personar-nos el mateix dia en la seu del client a Barcelona per tal de descarregar les notificacions i, en el supòsit de no poder accedir a la plataforma E-JUSTIFICA.CAT,  ens comprometem a imprimir els escrits per a la seva presentació en format paper en temps hàbil abans de les 15 hores.

MÉS DE 40 ANYS D'EXPERIÈNCIA

AMB MÉS DE 40 ANYS D'EXPERIÈNCIA PROFESIONAL

Amb més de 40 anys d’experiència professional, el despatx de Procuradors Fontquerni té un coneixement exhaustiu del dret, que ens permet actuar a les quatre jurisdiccions.

El nostre afany constant per adaptar-nos a les circumstàncies sempre canviants, ha permès una modernització tecnològica única en benefici dels nostres clients, tant per la rapidesa de la gestió com per l’eficàcia de la nostra funció professional.

Fontquerni Procuradores la firma