SERVEI INTEGRAL DE GESTIÓ PROCESSAL

Més de 40 anys d’experiència professional

Més de 12.500 clients confien en nosaltres

Més de 80.000 expedients des del 1980

Xarxa de Procuradors a tot Espanya

El nostre objectiu principal a Fontquerni Procuradors és brindar als nostres clients un servei integral de gestió processal, assegurant una comunicació àgil, objectiva i fidedigna sobre el desenvolupament del procediment judicial actuant com a dinamitzadors del procediment.

Ens diferenciem pel nostre compromís d’oferir un servei d’excel·lència que s’adapti a les necessitats i les expectatives dels nostres clients en cada etapa del procés judicial.

Com a part del nostre compromís amb el servei públic, treballem per promoure l’eficiència del sistema judicial, col·laborant en la descongestió dels Tribunals i contribuint a una justícia més accessible i eficaç.

Representació i assessorament jurídic processal

Representem les parts en els processos judicials de manera legal, directa i tècnica. Comesa que exercim amb exclusivitat excepte les excepcions que es troben a les lleis processals (art. 23.2 Llei d’Enjudiciament Civil).

Així mateix, som especialistes en la tramitació processal, tant a la fase declarativa com al procediment d’execució judicial. Ens mantenim constantment actualitzats i en formació per estar al corrent de totes les novetats legislatives i oferir un assessorament de qualitat als advocats. A més, comptem amb un concret coneixement del perfil del Tribunal i els temps que se segueixen a cada Jutjat.

Agilització i impuls dels procediments judicials

Promovem l’agilitació del procediment judicial oferint una comunicació àgil, objectiva i fidedigna sobre el desenvolupament. Ens ocupem de resoldre incidències que puguin sorgir per assegurar la bona marxa del procediment.

Gràcies a la nostra presència diària a les oficines judicials i al contacte directe amb el personal de l’Administració de Justícia, superem els obstacles que puguin sorgir al procés. A més, impulsem de manera proactiva els expedients en col·laboració amb els lletrats.

Presentació i redacció d’escrits

Realitzem una exhaustiva auditoria de tots els escrits que rebem dels advocats, garantint que compleixin els requeriments sol·licitats pel Jutjat i que no presentin defectes formals. Un cop revisats, ens encarreguem de presentar els escrits davant de la plataforma o òrgan corresponent, respectant els terminis establerts.

També ens ocupem de redactar tots els escrits de tràmit per tal de garantir l’eficiència en tots els procediments judicials, evacuant els requeriments i esmenant els defectes processals que puguin sorgir al llarg del procediment; sempre sota la conformitat dels nostres advocats.

Comunicació entre el Tribunal i el litigant

Garantim la transmissió d’informació consistent entre les parts i els Tribunals, en la realització de tràmits com la recepció i l’enviament de notificacions (així com la seva posterior anàlisi i resum), recepció i enviament a l’advocat de documentació judicial, pagament de taxes estatals i autonòmiques , dipòsits i consignacions judicials, trasllat de còpies, assistència a vistes o diligències,

Control absolut de les subhastes, consultes amb el Lletrat de l’Administració de Justícia o el Magistrat, entre d’altres, a fi de dinamitzar el procés judicial.

Liquidació i control de termes i assenyalaments

Som els responsables de calcular els terminis processals i informar el lletrat sobre la data de venciment, així com de proporcionar recordatoris previs per garantir que les actuacions es realitzin dins el termini establert i evitar la preclusió del dret.

El nostre despatx enviarà recordatoris per correu electrònic i es comunicarà telefònicament per informar sobre les dates d’assenyalament i termini amb antelació suficient.

Col·laboració amb l’Administració de Justícia

Aportem valor i impactem positivament a l’Administració de Justícia. Destaquem el valor afegit dels nostres serveis, per exemple, a la pràctica dels actes de comunicació. L’article 23.4 de la Llei d’Enjudiciament Civil ens confereix als procuradors la responsabilitat de dur a terme aquests actes, i la de fer tasques d’auxili i de cooperació amb els tribunals.

Realitzem aquestes funcions amb la màxima diligència, amb l’objectiu de prevenir i reduir retards, així com desbloquejar situacions que puguin sorgir a les notificacions judicials.

Gestoria integral

Gestionem i tramitem tota mena de documents, ja siguin judicials, públics o privats, en Registres de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles. De la mateixa manera, ens encarreguem de l’emplenament correcte dels manaments judicials i acudim a les diverses seus dels organismes administratius per dur-ne a terme la tramitació.

Especialització en procediments d’execució

Tenim un paper fonamental en els processos executius. Treballem en estreta col·laboració amb l’advocat per discutir i dissenyar la millor estratègia que permeti una execució eficient i eficaç. A més, ens encarreguem de gestionar tots els tràmits necessaris per a la correcta execució de les mesures acordades pel jutjat.